Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Naprapatlandslaget

Logo av Physical Medicine Group

Physical Medicine Group är en organisation bestående av Naprapatlandslaget, Muskelcentrum, The Clinic, Eureka och Klinikk for Alle. Vår målsättning är att vara ledande inom manuell medicin i norra Europa och hjälpa människor till en smärtfri och funktionell vardag. Våra terapeuter är praktiskt, teoretiskt och kliniskt utbildade inom manuell medicin där utbildningen vilar på evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet. Terapeuterna har en djup förståelse för muskuloskeletala besvär och gedigen kunskap inom sjukdomslära för att kunna utesluta sjukdomstillstånd som ej ska behandlas av oss och där vi istället hänvisar vidare till rätt vårdinstans.

Etiska riktlinjer

Inom Physical Medicine Group gäller nolltolerans mot all form av diskriminering, kränkningar och sexuella trakasserier. Detta gäller i alla möten terapeuter och patienter emellan. Med bakgrund av alla människors lika värde är det tillåtet att ha önskemål och åsikter om en terapeut som behandlare, dock ej av kränkande karaktär.

Behandlingstyper

Behandling hos naprapat, kiropraktor och fysioterapeut är i regel momsfri och debiteras med 0 % moms.

Vi erbjuder även enklare typ av behandling i förebyggande eller rehabiliterande syfte som enligt Skatteverket klassas som friskvård. Dessa behandlingar är momsbelagda med 25 %. I de fall friskvårdsbehandling önskas ska detta tydligt framgå till terapeuten innan behandlingen.

Informerat samtycke för behandling

Som en del i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete i syfte att ytterligare stärka patientsäkerheten används informerat samtycke för behandling. Som legitimerad vårdgivare är man, enligt patientlagen 2014:821 4 kap §2, skyldig att informera om den vård som bedrivs i syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta för att du som patient ska kunna bilda dig en uppfattning om vilka förutsättningar och konsekvenser som gäller för olika behandlingsalternativ och på basis av denna information lämna ditt samtycke.

Vid alla medicinska åtgärder, så även vid manuella behandlingar, kan det finnas risker även om orsakssamband inte alltid kunnat fastställas.

  • Efter manuell behandling kan man uppleva övergående ömhet, smärta och stelhet. Vid mjukdelsbehandling, speciellt djupare massage, kan blåmärken uppkomma och även ibland också lättare hudirritation. Dessa behandlingsreaktioner är vanliga och helt ofarliga.
  • Manipulation av ryggraden eller extremitetsleder är en manuell behandlingsmetod som används i syfte att skapa smärtlindring och ökad rörlighet över en eller flera leder. I samband med denna behandling kan ett ”ledknäpp” upplevas hos vissa patienter. Även detta är helt normalt och ofarligt
  • Vid manipulation av halsryggraden/nacken kan man, utifrån den forskning och kliniska kunskap som finns idag, inte bevisa något orsakssamband mellan nackmanipulation och kärlskada som i sällsynta fall kan bidra till utveckling av stroke. Det kan inte heller helt uteslutas att ett sådant samband finns.

Om eventuellt uppkommen behandlingsreaktion upplevs som svår ska vårdgivaren alltid kontaktas. Vid akuta besvär ska läkarvård uppsökas.

Ett informerat samtycke för behandling ska alltid lämnas i den hälsodeklaration som du som patient erhåller vid första besöket och/eller vid återbesök senare än 12 månader efter tidigare besök. Det informerade samtycket innebär att du läst och tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att diskutera eventuella oklarheter och frågor med behandlande terapeut.

Det föreligger en ökad risk för komplikationer av behandling vid sjukdom varför vi ber dig avboka din behandling vid symtom på infektion, så även enklare förkylningssymtom.

Avbokningspolicy

Behandlingar och undersökningar avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid.

Avbokning kan ske via telefon (ej röstbrevlåda) eller online Avbokningar senare än 24 timmar innan besöket belastas kunden i sin helhet.

Faktureringsvillkor

Vi fakturerar endast företag, ej privatpersoner. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Fakturering sker via e-post. Kunden ansvarar för att rätt kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, kommit oss till handa.